Đăng nhập
Lượt xem: 568
Kế hoạch đón đoàn công tác của trường dự bị đại học dân tộc trung ương
Kế hoạch đón đoàn công tác của trường dự bị đại học dân tộc trung ương

               SỞ GD&ĐT HÀ GIANG                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               
           
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THPT                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                    Hà Giang, ngày 6 tháng 05 năm 2017 

KẾ HOẠCH

Tiếp đón đoàn công tác trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

về nội dung thông tin chính sách giáo dục và đào tạo.


 

I. Nội dung chương trình: 

1. Thành phần: Tập thể sư phạm, học sinh trường PTDT Nội trú THPT Tỉnh Hà Giang;
- Đoàn công tác của trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương (08 đ/c);

2. Thời gian: 16h00, ngày 11 tháng 5 năm 2017

3. Địa điểm: Hội trường đa năng Trường PTDT Nội Trú  THPT Tỉnh Hà Giang;

4. Nội dung:

 

TT

Nội dung

Phụ trách thực hiện

Ghi chú

1

Văn nghệ chào mừng

 (01 tiết mục tập thể)

đ/c Thu Hà

 

2

Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần tham dự hội nghị.

đ/c Trần Hồng Nhung

 

3

 

Giới thiệu về trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

 

Trưởng đoàn công tác trường Dự  bị Đại học Dân tộc Trung ương

 

4

Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo trường PTDT nội trú THPT Tỉnh 

đ/c Hiệu trưởng

 

5

Trả lời các ý kiến của học sinh

Đoàn công tác của trường Dự  bị Đại học Dân tộc Trung ương

 

6

Bế mạc hội nghị

đ/c Trần Hồng Nhung

  


II. Phân công nhiệm vụ:

1. Chuẩn bị Hội trường: Văn phòng; Lớp trực tuần 12A5;

2. Ôn định tổ chức: BCHĐTN; Đội TNXK; Lớp trực tuần 12A5;

3. Văn nghệ chào mừng: Đ/c Thu Hà; Đội VNXK;

4. Tăng âm, loa, Máy chiếu: đ/c Ngô Duy;

5. Đón đại biểu: BGH, BCHCĐ.

6. Chuẩn bị Quạt tại Hội trường: BCHCĐ.

      Trên đây là kế hoạch đón đoàn công tác, các tổ công tác, cá nhân chú ý thực hiện, trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề vướng mắc, xin ý kiến đồng chí Hiệu trưởng, xem xét, giải quyết./.

 

     Nơi nhận:                                                                                      Hiệu trưởng

            - BGH(c/đ);                                                                                     ( Đã ký)

- Email cá nhân;

- Website nhà trường;

- Lưu VT.                                                                                    Đỗ Lệ Hằng Thi