No title... No title... No title...

Đăng nhập
Kế hoạch số 103/KH-CĐN ngày 02/4/2019 của CĐ Giáo dục Việt Nam triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 103/KH-CĐN ngày 02 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tải về tại đây:KH 103.pdf