No title... No title... No title...

Đăng nhập
THÔNG TƯ Quy định Quy tăc ứng xử trong cơ sở giáo dục mâm non, Cơ sở giáo dục phô thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Ngày 12/4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 06/TT-BGDĐT Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

   Tải Thông tư về tại đây